Skip to main content

Final Storm Totals

Belleayre - 30"
Buffalo Ski Center - 2"
Bristol Mountain - 12"
Cazenovia Ski Club - 24"
Catamount - 17"
Gore Mountain - 24"
Greek Peak Mountain Resort - 10"
Hickory Ski Center - 30"
Hunter Mountain - 24"
Jamesville - 12"+ - SKI NY Offices
Kissing Bridge - 4"
Labrador Mountain - 20"
Lapland Lake - 24"
Maple Ski Ridge - 16"
McCauley Mountain - 12"
Mount Peter - 11"
Mt. Pisgah - 6"
Mt. Van Hoevenberg - 15"
Oak Mountain - 28.5"
Peek 'n Peak - 6"
Plattekill Mountain - 36"
Royal Mountain - 20"
Saratoga Springs - 8" - SKI NY Remote Office
Song Mountain - 20"
Swain Resort - 4"
Thunder Ridge - 8"
Titus Mountain - 14"
West Mountain - 24"
Whiteface Mountain - 18"
Willard Mountain - 25"
Windham Mountain - 22"
Woods Valley - 8"

West Mountain